Quản trị doanh nghiệp

Vai trò, đóng góp của hợp tác xã trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã và đang phát triển rộng khắp trên các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp (DN) về tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, HTX ngày càng được nâng lên.

Hiện tại, số lượng HTX, liên hiệp HTX thành lập mới tăng nhanh; quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX được cải thiện; nhiều HTX, liên hiệp HTX tăng quy mô số lượng thành viên, tài chính và mở rộng phạm vi hoạt động.

Do đó, để phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, cần có các giải pháp, chính sách đồng bộ nhằm phát huy vai trò của Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã.

Đóng góp quan trọng vào nền kinh tế

Theo số liệu thống kê của Liên minh HTX Việt Nam, năm 2019, cả nước có 24.618  HTX, trong đó, 22.714 HTX đang hoạt động. Số HTX đang hoạt động được phân loại như sau: Nông – lâm – ngư – diêm nghiệp thủy sản là 14.816 HTX, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 2.036 HTX, thương mại – dịch vụ là 1.802 HTX, vận tải và dịch vụ vận tải là 1.338 HTX, xây dựng – sản xuất vật liệu xây dựng là 746 HTX, môi trường là 494 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân là 1.180 Quỹ… Cả nước có 53/64 tỉnh, thành phố tăng số lượng HTX.

Tổng vốn điều lệ của các HTX là 37 nghìn tỷ đồng,(bình quân mỗi HTX là 1,69 tỷ đồng/HTX), tăng 0,39 tỷ đồng/HTX so với năm 2018; tổng tài sản là 189 nghìn tỷ đồng (bình quân 7,6 tỷ đồng/HTX), trong đó, Quỹ Tín dụng nhân dân đạt trung bình 105 tỷ đồng/quỹ.

Tổng số lao động thường xuyên khoảng 2,44 triệu lao động, với thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 44,5 triệu đồng/năm/người, tăng 0,8 triệu đồng/năm người (18 %) so với năm 2018.

Hiện cả nước có khoảng 1.500 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị thị trường trong nước và nước ngoài, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm, ký kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm dài hạn với DN.

Đến nay, mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng được mở rộng, trở thành xu thế chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để HTX nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước đã chỉ đạo thực hiện phát triển KTTT, HTX gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị… Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Hội thảo về vai trò của HTX trong thực hiện mục tiêu Quốc gia về biến đối khí hậu

Hợp tác xã cần làm gì trong thời kì biến đổi khí hậu như hiện nay?

Biến đổi khí hậu đang tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế tập thể. Do đó, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phải có hướng đi mới, nhằm tạo ra sức bật, đưa nền kinh tế vượt qua thời kì khó khăn.

Thứ nhất: Thực hiện tái cơ cấu các HTX thông qua áp dụng khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, phát triển sản xuất, kinh doanh, cắt giảm chi phí, mở rộng thị trường.

Thứ hai: Đẩy mạnh thực hiện sáp nhập, hợp nhất và xây dựng mô hình HTX đa chức năng sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, thu hút nhiều thành viên; tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và ổn định chính trị.

Thứ ba: Các HTX tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Hợp nhất các HTX nông nghiệp nhỏ thành HTX quy mô lớn cấp huyện, tỉnh, vùng, quốc gia sản xuất, kinh doanh đa ngành; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp, các HTX sản xuất và sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sinh học, năng lượng tái sinh như: Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,…

Tập trung phát triển các HTX ngành nghề truyền thống gắn với kết nối du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo bền vững; hình thành và phát triển mô hình HTX vệ tinh để cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm sơ chế cho các nhà máy chế biến; phát triển các dịch vụ hỗ trợ thanh viên HTX, kết hợp hài hòa thương mại truyền thống với thương mại điện tử.

Trong bối cảnh mới của thời kì biến đổi khí hậu đã đặt ra nhiều thách thức cho các HTX, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự vào cuộc của các Ban, Bộ, ngành, địa phương, Liên minh HTX Việt Nam. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các HTX, chúng ta có thể tin tưởng, trong thời gian tới HTX ở nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

                                       Từ Liêm – Hồng Nhung

Back to top button