Chính sách đầu tư

Nhà nước đầu tư 100% vốn tại 2 dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông 

Hai dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chuyển sang đầu tư công với số vốn của Nhà nước là 100%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tại phiên họp chiều ngày 11/01, sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Pháp luật và các Ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, với 2 dự án thành phần đoạn đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu không có nhà đầu tư nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chuyển sang đầu tư công với số vốn của Nhà nước là 100%. “Nếu chúng ta không triển khai 2 dự án này thì sẽ không đảm bảo kết nối toàn tuyến giao thông Bắc-Nam phía Đông cho đến năm 2023”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với 2 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông không làm tăng tổng vốn ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương và quy mô đầu tư đã được Quốc hội quyết định.

Đối với việc chuyển đổi từ đầu tư PPP sang đầu tư công, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ sẽ có trách nhiệm là phải xây dựng phương án thu hồi vốn cho ngân sách Nhà nước và phải báo cáo tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 02 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu theo nguyên tắc không vượt quá nguồn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho Dự án tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Điều 2: Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần chuyển đổi sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023; xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách Trung ương. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

Điều 3Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp các nội dung tại Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Thanh Bình

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker