Chính sách pháp luật

Huyện Lạng Giang: Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, kế hoạch về môi trường trong năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. UBND huyện Lạng Giang đã có báo cáo về công tác triển khai, kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng cho thời gian sắp tới.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạng Giang ban hành Nghị quyết số 269-NQ/HU về đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, ngày 08/4/2020, ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải.

UBND huyện Lạng Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 269-NQ/HU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch huy động toàn dân tập trung thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt ra môi trường; vận hành lò đốt và xây dựng bãi rác thải tập trung; rà soát, đăng ký tuyến đường thực hiện vệ sinh môi trường hàng tháng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn xử lý rác thải tồn lưu trên địa bàn; tổ chức phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn; đôn đốc xử lý rác thải tồn lưu tại đăng chắn rác; tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tập trung vận chuyển và xử lý rác thải tồn lưu đặc biệt là địa bàn xã Xương Lâm.

Kết quả đạt được về xử lý rác thải trên địa bàn, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Ban hành Quyết định phê duyệt Hương ước, Quy ước có gắn nội dung bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2020 – 2021.

Chỉ đạo các xã xây dựng, mở rộng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải; quy hoạch và mở rộng bãi rác thải của xã. Toàn huyện bố trí được 12/21 lò đốt tại bãi xử lý rác thải tập trung của các xã, thị trấn; 99 điểm tập kết, trung chuyển rác thải và 990 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng.

Triển khai lắp đặt 02 lò đốt rác công suất 1000kg/giờ tại bãi rác tập trung 02 thị trấn. Quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn ký cam kết không để tồn lưu rác thải trên địa bàn, duy trì đăng ký hàng tháng với UBND huyện về kế hoạch vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% rác thải được thu gom theo đúng quy định. Trong 21/21 xã, thị trấn thành lập tổ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đến nay cơ bản không có điểm tồn lưu rác thải trên các tuyến đường giao thông và kênh mương.

Về tổ chức hoạt động thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả; 21/21 xã, thị trấn gắn trách nhiệm thu gom, vận chuyển xử lý rác thải cho các HTX và tổ vệ sinh môi trường chuyên trách. Ngoài ra đã thành lập 166 tổ vệ sinh môi trường tự quản tại các thôn, hàng tuần phát động, duy trì hoạt động ra quân thu gom rác, vệ sinh môi trường.

Toàn huyện đã trang bị 08 xe ô tô chuyên dụng, 01 máy xúc, 21 xe chở rác, 156 xe kéo tay, xe cải tiến phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Đến ngày 20/10/2020, toàn huyện có 20/21 xã, thị trấn đã tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của, đạt 69,5% số hộ phải thu.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình xử lý quy mô cấp xã như hiện nay; phấn đấu xây dựng khu xử lý quy mô cấp huyện, tập trung xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Các phương hướng cụ thể như: Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các HTX, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để toàn bộ lượng rác thải phát sinh trên địa bàn; không để tồn lưu rác thải quá thời gian quy định tại các điểm tập kết, trung chuyển; tăng cường tối đa hiệu suất xử lý của 12 lò đốt để giảm lượng rác thải tồn lưu tại các bãi rác. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt lò đốt tại 02 thị trấn để giảm lượng rác thải tồn lưu trong bãi xử lý và đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải phát sinh hàng ngày của 02 thị trấn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Quyết định đã ban hành. Tăng cường công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Chỉ đạo UBND các xã thị trấn phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “phong trào chống rác thải nhựa” đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường.

DNĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button