Doanh nghiệpQuản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp được xóa nợ vay từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nào?

Vừa qua bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT, hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển DNNVV, trong đó có quy định rõ về các đối tượng, trường hợp, nguyên tắc… xóa nợ lãi và nợ gốc cho các DN.

Ảnh minh họa

Trường hợp được xóa nợ lãi

Thông tư quy định rõ, đối tượng xem xét để xóa nợ lãi là những doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, thảm họa, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia; các DNNVV bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để có đủ điều kiện xem xét, các doanh nghiệp (DN) phải thuộc các đối tượng xem xét, cụ thể hơn là các DNNVV bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, thảm họa, mất mùa… khoản nợ của DNNVV đã được áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro bán nợ và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ gốc và lãi nhưng DNNVV vẫn còn phần nợ lãi còn lại chưa thu hồi được; các DN bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành, khoản nợ của DNNVV đã hoặc chưa được áp dụng biện pháp xử lý rủi ro bán nợ và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ lãi, nhưng DNNVV vẫn còn phần nợ lãi còn lại chưa thu hồi được.

Ngoài ra, các DN phải sử dụng vốn vay đúng mục đích trong hợp đồng. Bên cạnh đó, DN phải thuộc trường hợp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong 2 năm liền kề trước năm phải xử lý rủi ro bị lỗ; hoặc còn lỗ tùy kế trong 1 năm trước năm phải xử lý rủi ro (đối với DNNVV có thời gian hoạt động dưới 2 năm); không trả được nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng đã ký. Thêm một yếu tố quan trọng là DN phải có đầy đủ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro các vấn đề trên.

Quỹ có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xóa nợ lãi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Nguyên tắc xóa nợ lãi là mức xóa do người có thẩm quyền quy định quyết định và một khoản nợ lãi chỉ được xóa 1 lần

Trường hợp xóa nợ gốc

Thông tư quy định các DNNVV bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành là đối tượng được xem xét xóa nợ gốc.

Để được xem xét xóa nợ gốc, DN phải thuộc đối tượng xem xét, sử dụng vốn vay đúng mục đích ghi trong hợp đồng, có đầy đủ hồ sơ theo quy định, khoản nợ của DNNVV đã hoặc chưa được áp dụng biện pháp xử lý rủi ro tài sản đảm bảo để thu hồi nợ ốc, những DNNVV vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xóa nợ gốc đối với trường hợp không làm giảm vốn điều lệ Quỹ, Quỹ có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xóa nợ gốc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Còn đối với trường hợp xóa nợ gốc làm giảm vốn điều lệ của Quỹ, Quỹ có trách nhiệm trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xóa nợ gốc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Cũng giống như trường hợp xóa nợ lãi, mức xóa nợ gốc do người có thẩm quyền quy định quyết định, một khoản nợ gốc chỉ được xóa 1 lần.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2021.

Trần Thùy

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker