Chuyển động doanh nghiệp

Doanh nghiệp được quyền tham vấn đơn giản hoá quy định về hoạt động kinh doanh

Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Tthc
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, bàn về vấn đề liên quan đến Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh đã được phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 phải hoàn thành đối với các văn bản thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh http://quydinhkinhdoanh.gov.vn.

Các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước ngày 30/9/2022.

Ngoài ra cần cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời quy định kinh doanh; thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Thuỳ Chi

Back to top button