Điểm đến đầu tư

Bắc Giang: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, mở rộng một số KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng Chính phủ mới đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Giang, về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo văn bản nói trên, Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung mới các KCN: Yên Lư, diện tích 377 ha tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng; Yên Sơn – Bắc Lũng với diện tích 300 ha tại các xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; Tân Hưng với diện tích 105,3 ha tại các xã Tân Hưng và Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Giang. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

Mở rộng các KCN: Quang Châu với diện tích tăng thêm 90 ha tại thị trấn Nếnh và các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên; Hòa Phú với diện tích tăng thêm 85 ha tại các xã Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa; Việt Hàn với diện tích tăng thêm 148 ha tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước; đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã đền bù giải phóng mặt bằng sang phát triển đất khác; thực hiện công khai, minh bạch; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Các dự án chỉ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Thanh Hà

Back to top button